எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

சாப்பிடுவதற்கான தொழில்நுட்பத்திற்கு அதிக சாத்தியங்களைக் கொண்டுவருகிறது

மக்களின் வாழ்க்கை தராதரங்களின் முன்னேற்றுவிப்புடன், உணவுக்கு வேண்டும் உயர்ந்து வருகிறது, ஒரு ஸ்பிரால் ஃபிரெஸர், உணவுச் செயலுக்கு அதிக சாத்தியங்களைக் கொண்டுவருகிறது.


எம்.

நாம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறோம்.


ஒற்றை ஸ்பிரால் ஃபிரெஸ்

ஒற்றை ஸ்பிரால் ஃபிரெஸர் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு வகை ஃபிரிகேரர். உணவு குழப்பம் மற்றும் தொழில்நுட்ப உற்பத்தி செயல்கள். ஒரே பணி ஃபிரெட்டின் சுழற்சி சுழற்சி அர்த்தப்படுத்துகிறது.


சீனா, விற்பனையில் செங்குத்தாக்குதல் திரளான பாகங்கள் எதைச் சொல்கின்றன?


தோல் இயந்திரத்தைப் பற்றிய பொருத்தமான அறிவை அறிவிக்கிறது!

பேலிங் இயந்திரம் ஒரு திறந்த ஒரு சிலோ ஏற்றுக்கொள்கிறது. அது உண்டாக்கும், வெளியேறும், மற்றும் பகுதி வேலை முறைகள், அன்றியும், உயர்ந்த வேலைக்குரிய திறமை இருக்கிறது.


தொகுப்பு பட்டியலை சரிபார்த்து அணுகல்கள் முடிந்ததா என சரிபார்க்கவும். பொருட்களை கவனமாக வாசித்து கையேட்டால் அவசியம் செய்யுங்கள்.


IQF திரளான சுரங்க சுரங்கம் சிகிச்சை சொல்கிறது: ஃபிரீட்டர் உயர்ந்த அழுத்தம் தோல்விக்கு காரணங்கள் யாவை?

ரஃப்ரெரிடன்ட் மேல் சேமிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலை பொதுவாக பராமரிப்புக்குப் பின் நிகழ்கிறது. இது உயர்ந்த அழுத்தம் மற்றும் சமநிலை அழுத்தம் என வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, உயர்நிலை இயங்கும் இயங்கும்.


IQF திரளான குரல் குழாய் சிகிச்சை சொல்கிறது: ரீரீட்ரீட்டில் மின்னலை பாதுகாப்பதற்கு துணைகள்!

அதன் சக்தியை உபயோகிப்பது உண்மையிலேயே பெரியது என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். இந்தப் பிரச்சினையைக் குறித்து நீங்கள் கவலையாக இருந்தால், அதை அதிக சக்தியை பாதுகாப்பதற்கு சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் வழிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.


இன்னும் பார்ப்பு